31 december 2017

Opmerking vooraf

De publicatiedatum hierboven ligt in de toekomst; uitsluitend bedoeld om dit bericht bovenaan de blog te houden.

De namen van de in deze blog genoemde personen zijn meestal vet gedrukt. De gegevens van deze personen (gebeurtenissen in hun leven, soms foto's of andere documenten) staan op de website www.sturkop.nl. Toegang tot die website wordt verkregen door op de link 'Genealogie Sturkop & Sturhoofd' in de kolom rechts hiernaast te klikken.

Er zijn twee versies:
  • De publiek toegankelijke gegevens zijn een subset van de complete database. Alleen van overleden personen worden de gegevens getoond. Van deze personen zijn ook alle gegevens weggelaten die voor sommigen onder ons gevoelig kunnen zijn. Alle vermeldingen zijn gebaseerd op bronnen, die echter wegens plaatsgebrek niet getoond worden.
  • De complete database, inclusief de levende personen, de uitgebreide informatie en alle bronvermelding, staat vooralsnog niet op internet. Voor nadere informatie over personen: zend een e-mail.

Deze blog vervangt niet de genealogie. Het bevat uitsluitend nieuwsitems en moet worden beschouwd als een aanvulling op de drie in boekvorm gepubliceerde delen van de Genealogie Sturkop & Sturhoofd en het boek Arts op Alle Fronten.
De hier vermelde informatie wordt wel op gezette tijden geüpdatet naar de bovengenoemde www.sturkop.nl.
7 september 2017

Aanpassing website en nieuwe oogst tijdschriften


De website www.sturkop.nl is voor wat betreft het onderwerp genealogie aangepast. Enigszins verouderde pagina’s zijn verbeterd resp. weggehaald. Verder is een tab Publicaties toegevoegd. Daarop kan men direct zien welke boeken over dit onderwerp zijn verschenen en ook zijn de artikelen direct in te zien, die in de loop der jaren verschenen in Misjpoge, het kwartaalblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Bovendien kan met een klik op de tab Buurtkaarten de Amsterdamse Jodenbuurt worden bekeken.

In augustus 2017 werd op www.delpher.nl een nieuwe oogst aan gedigitaliseerde tijdschriften toegevoegd. Ook over dr. Stephan Sturkop is daarin weer het nodige – zij het reeds bekende – in te zien. Deze gegevens kunnen worden gezien als een verdere onderbouwing van het boek Arts op vele fronten, zonder dat het veel nieuws toevoegt. Het Katholiek Sociaal Weekblad vertolkt de visie van de vakbond over de ‘Kwestie-Sturkop’. Vox Medicorum (het Orgaan tot het behartigen van de belangen der geneesheren in Nederland en zijne Koloniën, en van allen die tot de geneeskunde in betrekking staan – korter kon de ondertitel kennelijk niet) noemt over Sturkop diens vestiging als arts, zijn promotie, schrijft lovend over diens periodiek Ons Kind, de benoeming tot officier van gezondheid, controlerend geneesheer der PTT en secretaris van de studiecommissie voor de ziektecontrole. Uiteraard komt de polemiek over de ‘Kwestie-Sturkop’ ook in dit blad uitvoerig aan de orde. Over de visie van Vox Medicorum was weliswaar in het boek al geschreven, maar in dit blad wordt het verschil zichtbaar tussen het schrijven van ziekenbriefjes (zoals de huisartsen die afgaven) en het systeem van de controlerend geneesheer (dat de ziekenbriefjes verving). Tegengestelde standpunten over de ‘Kwestie-Sturkop’ zijn ook in dit blad een soms fel besproken onderwerp.

3 augustus 2017

Website Genealogie Sturkop & Sturhoofd

Het is tijd voor een update van de website Website Genealogie Sturkop & Sturhoofd. Er is veel nieuwe informatie toe te voegen, er zijn correcties aangebracht en de gehele database wordt momenteel doorgespit. Dat laatste vooral omdat op de webpagina's veel informatie soms lastig te lezen is; dit wordt dus voornamelijk een redactieslag.
Zodra de site vernieuwd is volgt nader bericht.

Familie Reinders

In het kader van een Facebook familiepagina werd een beschrijving gegeven van het gezin (en voorouders) van Hendrik Reinders en Adriana Goudriaan. Dat gezin bestond uit 9 kinderen. Die beschrijving kan per e-mail via deze blog worden aangevraagd.